หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนพัฒนาบุคคลกร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการ
    รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
  รับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ(สขร.)

รายงานติดตามและประเมินผล
รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินการป้องกันการทุจริต
    ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันการทุจริตประจำปี

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
จดหมายข่าวเทศบาล
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
e-service
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลปากน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการ ITA
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
   
 
หมู่บ้านน้ำตาลสด  
หมู่ที่ 11 บ้านปากน้ำ ต.บางคล้าอ.บางคล้าถือเป็นแหล่งอนุรักษ์การทำน้ำตาลสดแบบโบราณดั้งเดิมเอาไว้ซึ่งเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมการดำรงชีพของชาวท้องถิ่นและถ่ายทอดสิ่งเหล่านี่ต่อลูกหลานและบุคคลทั่วไปเพื่อไห้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในของการทำน้ำตาลสดยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป นอกจากนั้นที่นี่ยังเปิดให้เที่ยวชม การทำน้ำตาลสด น้ำตาลปึกเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ หมู่บ้านน้ำตาลสดเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลสดพร้อมดื่มแห่งเดียว ในภาคตะวันออก ชมขั้นตอนการผลิตน้ำตาลสดจากต้นตาลโตนดและสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ผลิตน้ำตาลสดชมกระบวนการผลิตน้ำตาลสดเริ่มด้วยการปีนต้นตาลสูงระฟ้าเพื่อรองน้ำตาลยามเช้าและเย็นต่อด้วยขบวนการต้มน้ำตาลสด ก่อนที่จะส่งไปขายทั่วประเทศ การทำน้ำตาลปึกและชิมน้ำตาลสดหอมหวาน ก่อนเดินทางกลับเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นของฝากกลับบ้านเช่น น้ำตาลสดพร้อมดื่ม น้ำตาลปึก งวงตาลตัวผู้ที่ชาวบ้านเชื่อว่ารักษาโรคเบาหวานได้


 
   
   
 
วัดปากน้ำโจ้โล้  
ตั้งอยู่ อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทราตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่เดิมพื้นที่ที่ตั้ง วัดปากน้ำโจ้โล้เป็นสำนักสงฆ์ในอดีต ซึ่งในสมัยนั้นบริเวณนี้เป็น ที่ตั้งค่ายของทัพพม่าซึ่งยกทัพบกทัพเรือไปปะทะกับกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินฯทรงมีชัย จึงโปรดฯ ให้สร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ซึ่งปัจจุบันได้มีการสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็นสีทองทั้งหลัง นับเป็นพระอุโบสถสีทองทั้งหลังแห่งเดียวในประเทศไทยพระอุโบสถสีทองทั้งหลังแห่งนี้เป็นพระอุโบสถที่สร้างขึ้นมาใหม่อย่างงดงามตระการตาไม่ได้ทำจากทองหรือปิดทองหลังทั้ง แต่เป็นการทาสีทองทั้งหลังไม่ว่าจะเข้าไปสัมผัสความสวยงามภายใน ที่สีทองต้องแสงไฟยิ่งเปล่งประกายสวยงามซึ่งพระประธานข้างในโบสถ์ยังสามารถลอดใต้ฐานพระเพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วยส่วนด้านนอกโบสถ์ ก็จะเห็นได้ถึงความเรืองรองของแสงสีทองยามเมื่อแสงแดส่องกระทบตัวโบสถ์ เป็นภาพที่งดงามตระการตาเป็นอย่างมากนอกจากนี้ด้านนอกยังมี เรือโบราณ ในสมัยยุค สมเด็จพระจ้าตากสินตั้งไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย“ความวิจิตรตระการตาเช่นนี้เป็นความงามเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่สามารถหาดูได้จากที่ไหนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวครั้งหน้าอย่าลืมลองแวะเวียนไปชมความงามของโบสถ์สีทองทั้งหลังแห่งนี้ดูสักครั้ง” การเดินทางวัดปากน้ำโจ้โล้ ให้เริ่มจาก ตลาดน้ำบางคล้าจากนั้นเลี้ยวซ้ายไปทางเดียวกับร้านร่มไม้สายธาร ตรงไปเรื่อยๆจะเห็นโรงเรียนปากน้ำโจ้โล้ วัดปากน้ำโจ้โล้ จะตั้งริมถนนฝั่งตรงข้าม (หากเดินทางโดยรถโดยสาร เมื่อมาถึงตลาดน้ำบางคล้า ให้เหมารถโดยสารท้องถิ่นหรือจ้างรถมอเตอร์ไซค์ไปยังตลาดได้ทันที)