หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนพัฒนาบุคคลกร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการ
    รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการรับ
 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ(สขร.)

รายงานติดตามและประเมินผล
รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินการป้องกันการทุจริต
    ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันการทุจริตประจำปี

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
จดหมายข่าวเทศบาล
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลปากน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการ ITA
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 2020-12-17 71  
2 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค 63 2020-11-17 64  
3 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 2020-10-21 78  
4 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค 63 2020-09-15 99  
5 ขอให้เสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี 2563 ของเทศบาลตำบลปากน้ำ 2020-09-01 78  
6 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 63 2020-08-11 90  
7 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย 63 2020-07-14 107  
8 ข้อมูลข่าวสารผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเเดือน พ.ค 63 2020-06-16 93  
9 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 2020-05-14 111  
10 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-04-03 115  
11 ให้เสนอราคางานจ้างก่สร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำและบ่อพักฯ ถนนสุขาภิบาล 4 หมู่ที่ 8 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2020-03-31 106  
12 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2563 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 1 หมู่ 9 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2020-03-27 125  
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 9 ต.ปากน้ำ อ.งบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2020-03-27 330  
14 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 63 2020-03-12 145  
15 ข้อมูลข่าวสารผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค 2563 2020-02-07 136  
16 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ปากน้ำ - หัวไทร หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2020-01-17 124  
17 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 2020-01-09 135  
18 แจ้งให้เสนอราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 8(วนะภูติ 2)เชื่อมต่อถนนปากน้ำ-ห้วไทร พร้อมรางระบายน้ำหมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2019-12-27 127  
19 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 2019-12-04 135  
20 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562 2019-10-16 113