หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนพัฒนาบุคคลกร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการ
    รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
  รับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ(สขร.)

รายงานติดตามและประเมินผล
รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินการป้องกันการทุจริต
    ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันการทุจริตประจำปี

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
จดหมายข่าวเทศบาล
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลปากน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการ ITA
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
ลงวันที่
อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหลักสี่ - บางเกร็ด ม.2 ม.3 2022-09-12 3  
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทศบาล ซ.8 (วนะภูติ2) เชื่อต่อถนนปากน้ำ - หัวไทร พร้อมท่อระบายน้ำ ม.1 2022-09-12 3  
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ซ.8 (วนะภูติ2) เชื่อมต่อถนนปากน้ำ - หัวไทร พร้อมท่อระบายน้ำ ม.1 ต.ปากน้ำ 2022-09-07 3  
4 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2564 2022-09-06 3  
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหนองชุมพร ซ.2 เทศบาล ซ.1 ม.12 2022-09-05 3  
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทศบาล ซ.2 (ต้นสน) ม.3 2022-09-05 3  
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหนองชุมพรซอย 2 เทศบาลซอย1 หมู่ที่ 12 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2022-08-22 5  
8 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย8 (วนะภูติ2) พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมต่อถนน ปากน้ำ-หัวไทร ม.1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2022-08-22 5  
9 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหลักสี่-บางเกร็ด หมู่ที่2 หมู่ที่3 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 2022-08-22 5  
10 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนวนะภูติ 2 ม.6 ต.ปากน้ำ 2022-08-10 8  
11 ระกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-08-05 9  
12 ขยายกำหนดเวลาในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 2022-08-01 7  
13 ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-08-01 7  
14 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2022-08-01 7  
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 2022-08-01 7  
16 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล และกำหนด วัน เวลา และสถานทีสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบในการสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-08-01 8  
17 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถดับเพลิง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน 81-2881 2022-07-25 8  
18 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ 2022-07-20 9  
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหนองชุมพร ซอย 2 เทศบาล 1 หมู่ที่ 12 2022-07-07 10  
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 2 (ต้นสน) ม.3 2022-07-06 11