หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนพัฒนาบุคคลกร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการ
    รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการรับ
 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ(สขร.)

รายงานติดตามและประเมินผล
รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินการป้องกันการทุจริต
    ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันการทุจริตประจำปี

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
จดหมายข่าวเทศบาล
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลปากน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการ ITA
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ ครั้งแรก วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  
   
2
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  
   
3
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564  
   
4
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564  
   
5
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  
   
6
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  
   
7
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564  
   
8
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 25 มกราคม 2562  
   
9
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  
   
10
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562  
   
11
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  
   
12
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562  
   
13
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562  
   
14
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  
   
15
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 13 เมษายน 2563  
   
16
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563  
   
17
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 9 มีนาคม 2563  
   
18
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  
   
19
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันที่ 27 มกราคม 2563  
   
20
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  
   
21
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563  
   
22
ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ระเบียบว่าดวยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ พ.ศ.2564  
   
23
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 21กันยายน 2564  
   
24
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 28 กันยายน 2564  
   
25
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  
   
26
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  
   
27
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563  
   
28
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  
   
29
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2563  
   
30
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 2 กันยายน 2564  
   
31
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 28 กันยายน 2564