หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนพัฒนาบุคคลกร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการ
    รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
  รับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ(สขร.)

รายงานติดตามและประเมินผล
รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินการป้องกันการทุจริต
    ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันการทุจริตประจำปี

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
จดหมายข่าวเทศบาล
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
e-service
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลปากน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการ ITA
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

ข้อมูลทั่วไป

เป็นพื้นที่ราบมีแม่น้ำบางปะกงเป็นแม่น้ำสายสำคัญ  และมีลำคลองหลายสาขาไหลผ่าน   พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การเกษตรกรรม  เช่น ทำนา  ทำสวน และ เลี้ยงสัตว์(ปลา ,กุ้ง)เทศบาลตำบลปากน้ำ  ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากน้ำ  อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นที่  25.73 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่  12 หมู่บ้าน/ชุมชน และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง คือ

อาณาเขต 

ทิศเหนือ

ติดต่อกับตำบลหัวไทร  อำเภอบางคล้า

ทิศใต้

ติดต่อกับเทศบาลตำบลบางคล้า  และตำบลท่าทองหลาง  อำเภอบางคล้า

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับตำบลเมืองใหม่  อำเภอราชสาส์น

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับตำบลบางตลาด  อำเภอคลองเขื่อน

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา  สภาพอากาศโดยทั่วไปแบ่งเป็น  3 ฤดู  คือ

        ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและประสบปัญหาการขึ้นลงของระดับน้ำเค็มทำให้ขาดน้ำจืดในการอุปโภค– บริโภคตลอดจนเพื่อเกษตรกรรม
       ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
       ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม     

โครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค

1. การคมนาคม
    การคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ  การคมนาคมทางบกมีความสะดวกสบาย ระบบเครือข่ายคมนาคมใกล้เคียงสามารถเดินทางไปตัวจังหวัดฉะเชิงเทราได้สองเส้นทาง การบริการรถยนต์โดยสารประจำทาง สามารถเดินทางไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราได้สะดวก  มีบริการรถสามล้อเครื่องรับจ้าง  และจักรยานยนต์รับจ้าง

2.การสื่อสารคมนาคม
    ในพื้นที่ ประชากรส่วนใหญ่มีโทรศัพท์ใช้ประจำบ้านเรือน  และโทรศัพท์เคลื่อนที่  ทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกยิ่งขึ้น
การให้บริการโทรศัพท์สาธารณะกระจายตามแหล่งของชุมชนครอบคลุมทั้งพื้นที่  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต มีบริการอินเตอร์เน็ตตำบลตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ และการให้บริการอินเตอร์เน็ตตามบ้านเรือนของประชาชน โดยมีบางส่วนใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วไป

3.  ไฟฟ้า   มีการใช้ไฟฟ้าโดยผู้ให้บริการ  คือ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 4.  การประปา   การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบางคล้าเป็นผู้ให้บริการ ปัจจุบันเทศบาลเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างขยายระบบท่อประปาตามแผพัฒนาเทศบาล

ประชากร ข้อมูลจำนวนประชากรจากสำนักงานทะเบียน กรมการปกครอง (ณ เดือน  พฤษภาคม 2558)

ปี

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร

อัตราเปรียบเทียบ

กับปีที่ผ่านมา(%)

ชาย

หญิง

รวม

+เพิ่ม /-ลด

2553

2,102

2,676

2,881

5,557

+2.15

2554

2,145

2,671

2,885

5,556

-0.04

2555

2,219

2,643

2,849

5,492

-1.17

2556

2,286

2,654

2,838

5,492

-

2557

2,324

2,648

2,826

5,474

-0.01

ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา  ปี  2558   ตำบลเทศบาลตำบลปากน้ำ

ระดับการศึกษา เพศชาย % เพศหญิง % รวม(คน) %
ไม่เคยศึกษา 54 3.07 63 3.14 117 3.11
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 42 2.39 63 3.14 105 2.79
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา 37 2.1 42 2.09 79 2.1
จบชั้นประถมศึกษา 687 39 887 44.17 1,574 44.77
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 321 16.24 323 16.09 644 17.09
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 324 18.41 256 12.75 580 15.39
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 115 6.53 74 3.69 18 - ก.ย. 5.02
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 168 9.55 276 13.75 444 11.78
สูงกว่าปริญญาตรี 12 0.68 24 12 36 0.96

การเปรียบเทียบรายรับ – รายจ่าย ย้อนหลัง 

ปีงบประมาณ

ประมาณการรายรับ

รับจริง

ประมาณการจ่าย

รายรับจริงเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

+/- (คิดเป็นร้อยละ)

2552

2553

2554

2555

2556

2557

33,565,000.00

30,628,000.00

30,400,000.00

29,655,000.00

30,410,000.00

30,105,000.00

31,330,654.32

39,054,129.46

30,258,861.07

32,419,144.02

35,129332.19

-

33,565,000.00

30,628,000.00

30,390,000.00

29,655,000.00

30,410,000.00

30,105,000.00

                -10.55

+24.65

-22.53

+6.66

-4.53

-1.00

                                          ข้อมูล จำนวนประชากรจากสำนักงานทะเบียน กรมการปกครอง