หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนพัฒนาบุคคลกร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการ
    รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการรับ
 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ(สขร.)

รายงานติดตามและประเมินผล
รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินการป้องกันการทุจริต
    ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันการทุจริตประจำปี

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
จดหมายข่าวเทศบาล
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลปากน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการ ITA
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  รายละเอียดข่าว :

คุณทราบหรือไม่ว่า  ขยะถุงพลาสติกเป็นภาระอย่างยิ่งในการจัดเก็บ ขนส่งและกำจัด เนื่องจากคุณลักษณะที่เบาบางและมีปริมาณมาก ปะปนกับขยะประเภทอื่นได้ง่าย ซึ่งทำให้การย่อยสลายขยะอื่นเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น ดังนั้นยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไหร่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกจากการผลิตและกำจัดขยะถุง พลาสติกก็จะยิ่งสูงมากขึ้น   

จะลดการใช้ถุงพลาสติกได้อย่างไร - นำถุงผ้า หรือ ภาชนะไปใส่ของแทน เช่น จะไปตลาดก็เอากระเป๋าผ้าและกล่องใส่อาหาร ไปใส่ของแทน ไปซื้อกับข้าวก็เอาปิ่นโตไปแทน - ฝึกพูดว่า ไม่เอาถุงค่ะ/ครับ กับคนขายของ ให้เป็นนิสัย - ใช้ถุงพลาสติกแบบย่อยสลายได้ - ต้องใช้งานถุงพลาสติกซ้ำจนหมดสภาพการใช้งาน    ถ้าคนเราใช้ถุงผ้าสัปดาห์ละ 1 วันจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุงต่อปี

 ข้อดีของการใช้ถุงผ้ามีดังนี้  

  • ซักทำความสะอาดได้โดยง่าย           
  • นุ่มสบายมือน่าใช้ และไม่ก่อให้เกิดการกดทับอย่างรุนแรงต่อฝ่ามือเท่าถุงพลาสติก           
  • ใช้ง่ายขาดยาก ตกแต่งได้ตามสไตล์ที่ชอบ           
  • ย่อยสลายได้ ไม่ตกค้างจนเป็นปัญหาในสิ่งแวดล้อม           
  • ทนทานและใช้ซ้ำได้มากครั้งกว่าถุงพลาสติก           
  • ช่วยลดปริมาณมูลฝอย
  • ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาโลกร้อน 
  • ถุงผ้าดิบจะช่วยลดการเกิดและการปนเปื้อนของสารประกอบไดอ๊อกซินที่เป็นสารก่อมะเร็งที่มีอันตรายต่อชีวิต           
  • พกพาติดตัวได้ง่าย และติดรถ พร้อมใช้งานในทุกโอกาส  ลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าและภาชนะที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม

 

 

รายงานพิเศษ ถุงขยะพลาสติกสร้างโลกร้อน-ก๊าซเรือนกระจก เร่ง ปรับพฤติกรรมคนไทยหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

ภาครัฐ ผนึกกำลัง ภาคเอกชน รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ เริ่มวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เพื่อสร้างวินัยคนไทยหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ขณะที่ปริมาณขยะถุงพลาสติกเพิ่มสูงถึง 2 ล้านตัน

"ถุงพลาสติก” เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมให้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยและทั่วโลก ที่มีอายุการใช้งานสั้น แต่อายุการย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนักและผลิตได้ครั้งละมากๆ ทำให้เกิดการใช้จนไม่เสียดาย เพราะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ปัจจุบันมนุษย์บริโภคทรัพยากรที่เน้นความสะดวกสบาย ส่งผลให้ขยะจากถุงพลาสติกเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในทุกปี โดยไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน หรือ เฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน ส่วนที่เหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน และพบว่า ขยะพลาสติกร้อยละ 50 กำจัดไม่ถูกวิธี ที่สำคัญขยะพลาสติกและโฟมหากใช้วิธีฝังกลบจะใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า และมีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เนื่องจากถุงพลาสติกทำจากเม็ดปิโตรเลียม ทำให้มีการปนเปื้อนของสารตกค้างในดินและน้ำ ส่งผลก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อน

จากสาเหตุดังกล่าวที่ทวีความรุนแรงต่อสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนไทยอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงเป็นการก้าวอีกครั้งของภาครัฐและภาคเอกชนรณรงค์ให้คนไทยหันกลับมาใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนแทนถุงพลาสติก หลังในหลายปีที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยได้เลย หากช่วยกันลดถุงพาสติกคนละ 1 ใบต่อวัน ภายใน 1 ปี จะช่วยลดถุงพลาสติกได้ถึง 24,455 ล้านใบ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยลดค่าใช้จ่ายการจัดเก็บขยะด้วย

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยากให้คนไทยทุกคนร่วมรณรงค์ให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม เริ่มวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกทุกวันที่ 15 ของเดือน ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติก เห็นถึงผลกระทบ และผลเสียของการใช้ถุงพลาสติก ควบคู่กับ การสร้างวินัยการใช้ถุงผ้า ทั้งการจัดกิจกรรมสนับสนุนเชิงรุกและส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกในประเทศต่อเนื่อง ถือเป็นการผลักดันให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติตามแผน Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของรัฐบาล ซึ่งจะประเมินตัวเลขการลดใช้ถุงพลาสติกระยะแรกใน 2 เดือน จากนั้นจะประเมินทุก 4 เดือน หากได้รับการตอบรับที่ดี จะเพิ่มวันงดใช้ถุงพลาสติกเป็นสัปดาห์ละ 2 - 3 วัน

สำหรับข้อดีของ "ถุงผ้า” ซักทำความสะอาดง่ายไม่ก่อให้เกิดการกดทับเท่าถุงพลาสติก ใช้ง่ายขาดยาก ย่อยสลายได้ไม่ตกค้างเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทนทานและใช้ซ้ำได้ ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยและก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดการปนเปื้อนของสารประกอบไดออกซินที่เป็นสารก่อมะเร็ง พกพาง่ายด้วย

อขอบคุณข้อมูลจาก https://region8.prd.go.th/ewt_news.php?nid=12933&filename=index_59
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.mnre.go.th/oops/th/news/detail/21615/

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.diluang.go.th/news/detail/109730/

   
  [แนบไฟล์] :
     
    - พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ2558.pdf