หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนพัฒนาบุคคลกร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการ
    รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
  รับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ(สขร.)

รายงานติดตามและประเมินผล
รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินการป้องกันการทุจริต
    ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันการทุจริตประจำปี

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
จดหมายข่าวเทศบาล
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
e-service
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลปากน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการ ITA
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
การเผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (พฤษภาคม 2566/2)  
การเผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (พฤษภาคม 2566/2)


 
   
   
   
 
การประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด  
การประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด


 
   
   
   
 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเคาะหลักเล่าประเด็นจากบทความวิชาการเกี่ยวกับ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539ฯ  
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเคาะหลักเล่าประเด็นจากบทความวิชาการเกี่ยวกับ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539ฯ


 
   
   
   
 
การเผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (พฤษภาคม 2566)  
การเผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (พฤษภาคม 2566)


 
   
   
   
 
บริการประชาชน e-service เทศบาลตำบลปากน้ำ  
บริการประชาชน e-service เทศบาลตำบลปากน้ำ


 
   
   
   
 
มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 
   
   
   
 
คู่มือการจัดการขยะในครัวเรือน  
คู่มือการจัดการขยะในครัวเรือน


 
   
   
   
 
เรียนรู้อยู่กับฝุ่น PM2.5  
เรียนรู้อยู่กับฝุ่น PM2.5


 
   
   
   
 
การเผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (กุมภาพันธ์ 2566)  
การเผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (กุมภาพันธ์ 2566)


 
   
   
   
 
"ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784"  
"ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784"


 
   
   
   
 
การเผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (มกราคม 2566)  
การเผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (มกราคม 2566)


 
   
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม นม รอบ 4  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม นม รอบ 4


 
   
   
   
 
ขอความร่วมมือรณรงค์ "สร้างวิถีครู" ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี  
ขอความร่วมมือรณรงค์ "สร้างวิถีครู" ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี


 
   
   
   
 
รณรงค์แนวคิด “วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยแบ่งปัน”  
รณรงค์แนวคิด “วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยแบ่งปัน”


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย