หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนพัฒนาบุคคลกร
แผนปฏิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการ
    รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
  รับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
 การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ(สขร.)

รายงานติดตามและประเมินผล
รายงานการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานรอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานผลการบริหารและ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
     ความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินการป้องกันการทุจริต
    ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันการทุจริตประจำปี

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
จดหมายข่าวเทศบาล
สื่อสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลปากน้ำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการ ITA
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดมงคลเทพ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากน้ำ
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2565


   
   
   
 
กิจกรรมรณรงค์ "No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัล"
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
นายชูชาติ จั่นทอง นายอำเภอบางคล้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2565


   
   
   
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทศบาลซอย 1 หมู่ที่ 9
ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายหลัก - บางเกร็ด หมู่ที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
ขอบคุณพระครูปลัดธรรมมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง) เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ ที่มอบสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมของตำบลปากน้ำ ขอบคุณ อ.เบนซ์ - อ.เอื้อง-น้องขวัญ จากราชภัฏฉะเชิงเทราที่เป็นผู้แทนพระอาจารย์มามอบ/มอบทุนทรัพย์ส่วนตัวให้กับผู้ด้อยโอกาส
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564


   
   
   
 
กิจกรรมร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตัดหญ้าริมทางและตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจร พื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 8 และหมู่11
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564


   
   
   
 
กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การประกาศเจตนารมณ์
ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564


   
   
   
 
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เทศบาลซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
กองช่างวัดระดับถนนเทสบาลซอย 5 ม.7 ต่อ ม.11 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
ตกแต่งกิ่งไม้ข้างทาง ถนนปากน้ำ-ราชสาส์น
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณสามแยกปากน้ำ
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
ทำความสะอาดสะพานวัดกกสับ ภาพกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2562
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562